2022. április 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Előfordul, hogy barátunk, rokonunk vagy ismerősünk kér tőlünk anyagi segítséget pénzkölcsön formájában akár kisebb, akár nagyobb összeg erejéig. A segítő szándék mellett azonban érdemes tudni, hogy milyen jogi lehetőségekkel tehetjük biztossá azt, hogy lejáratkor visszakapjuk a kölcsönadott pénzösszeget.

A kölcsönszerződés formája – foglaljuk írásba!

A kölcsönszerződés szóban is létrejöhet, azonban a kölcsönadást még viszonylag alacsony összeg esetén is javasolt írásba foglalni, tehát kétoldalú szerződéssel rendelkezni róla. Ez már önmagában erős biztosítékot nyújt a jövőbeli viták elkerülésére. Praktikus, ha erre a kölcsönadással egyidejűleg kerül sor, de annak sincsen akadálya, hogy előzetesen írásba megállapodjanak a későbbi kölcsönről, vagy utólag írásban erősítsék meg a kölcsönadás megtörténtét a felek. Az írásbeli megállapodást kettő ügyleti tanú előtt aláírt okiratba, vagy ügyvéd által szerkesztett és ellenjegyzett kölcsönszerződésbe indokolt foglalni, ezzel ugyanis teljes bizonyító erejű magánokirattá válik a szerződés, ami a későbbi bizonyíthatóságot nagyon erősen javítja.

A kölcsönszerződés lényeges feltételei

Kölcsönadás esetén a kölcsön pontos összegében, átadásának, visszafizetésének határidejében és módjában (készpénz vagy átutalás), az ügyleti kamat mértékében kell megállapodni. Magánszemélyek között nem kötelező az ügyleti kamat kikötése, a késedelmes visszafizetés esetén a késedelmi kamat pedig – kikötés hiányában is – automatikusan jár a polgári jog szabályai szerint a jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékben, de ennél magasabb mértékben is megállapodhatnak a felek.

A kölcsön visszafizetésének lehetséges biztosítékai

Kölcsönszerződést úgy érdemes megfogalmazni, hogy az adós részéről a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő tartozáselismerő nyilatkozatot is tartalmazzon, mert ez a nyilatkozat vita esetén az adósra terheli annak bizonyítását, hogy nem áll fenn a tartozása.

Nagyobb összegű kölcsön esetén, amennyiben az adós rendelkezik ingatlantulajdonnal, javasolt a kölcsönszerződésben vagy külön okiratban megállapodnia a feleknek, hogy a kölcsön biztosítására az adós ingatlanára jelzálogjogot kérnek bejegyeztetni. Amennyiben az adós nem teljesíti a kölcsön visszafizetését, akkor a hitelező az ingatlanból kereshet kielégítést, ami tehát biztosítja a kölcsön megtérülését számára. Ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartásban is bejegyzésre kerüljön a jelzálogjog, a megállapodást ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.

A kölcsön további biztosítékaként a jelzálogjogon túl úgynevezett elidegenítési és terhelési tilalmat is javasolt kikötni, és ugyancsak bejegyeztetni a fedezetül szolgáló ingatlan tulajdoni lapján. Amennyiben a kölcsönt ez a teher is biztosítja, akkor adósunk az ingatlanát nem idegenítheti el a tudtunk és hozzájárulásunk nélkül.

A jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom tehát erős biztosítékot jelent arra nézve, hogy az adós ne tudja tudtunk és beleegyezésünk nélkül eladni vagy elajándékozni a kölcsönünket biztosító ingatlant.

A kölcsön megtérülése harmadik személy kezességvállalásával is biztosítható. A kezes akár magában a kölcsönszerződésben, akár külön okiratban megteheti kezesi kötelezettségvállalását. Készfizető kezesség esetén, ha az adós nem teljesít, akkor közvetlenül a kezessel szemben léphet fel a hitelező, így a megtérülést már két személy vagyona biztosítja.

Ha minden szerződésszerűen alakul, és sor kerül a kölcsön hiánytalan törlesztésére, akkor a hitelező köteles kiadni a jelzálogjog, valamint az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez hozzájáruló nyilatkozatát.

Mi a teendő, ha az adós nem adja vissza határidőben a kölcsönt?

Ha lejárt a fizetési határidő, de az adós nem adta vissza – akár részben, akár teljes egészében – a kölcsönt, akkor a fizetési felszólítást követően a tartozás összegétől függően fizetési meghagyásos eljárás vagy peres eljárás igénybevételével érvényesíthető vele, vagy a kezessel szemben a kölcsön visszafizetése iránti igény. Fontos tudni, hogy ezen eljárások sikerét nagyban elősegíti a cikkünkben említett adósi tartozáselismerés, illetve az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

A kölcsönszerződés, illetve a biztosítékot jelentő jelzálogszerződés megszerkesztésében, a földhivatali eljárásban Irodánk szakszerű segítséget, jogi képviseletet nyújt Ügyfelei számára, ezért e témakörrel kapcsolatos kérdésével forduljon bizalommal Irodánkhoz!