2022. október 03.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Mindennapi életünkben is gyakran találkozhatunk civil szervezetekkel, leggyakrabban egyesület vagy alapítvány formájában. A civil szervezetek olyan társadalmi szerveződések, amelyek az államtól független módon, magánszemélyek önkéntes önszerveződése alapján jönnek létre valamilyen társadalmilag hasznos cél érdekében vagy tevékenység folytatására. Ebben a cikkben azt járjuk körül, hogyan tudnak Önök is egyesületet létrehozni.

A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) definíciója szerint az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az egyesület alapításának és működésének központi eleme a tagság, létrehozásának és működésének alapvető feltétele, hogy legyen legalább tíz tagja. A tagságon túl az egyesület működésének lényegét az alapszabályban meghatározott célja adja. A jogszabály viszonylag tág teret enged az egyesület céljának meghatározására, úgyhogy gyakorlatilag bármilyen egyesület létrehozható, aminek tevékenysége nem ütközik az alaptörvénybe vagy más jogszabályba, azzal a kikötéssel, hogy gazdasági tevékenységet csak nagyon szűk körben, az egyesületi cél megvalósításával közvetlen összefüggésben végezhet, tehát nem lehet profitorientált.

A Ptk. rendelkezései szerint egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy egybehangzó akaratnyilatkozata szükséges. Nézzük meg ezt a rendelkezést kicsit közelebbről!

Az egyesület létesítő okirata az alapszabály, ami funkcióját tekintve ugyanaz, mint gazdasági társaságok esetében a társasági szerződés. Ez határozza meg az egyesület működésének kereteit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a közgyűlés működésének vagy az egyesület vezetésének szabályait. Az egyesület tagjait tekintve szintén kevés a megkötés, jogi személy és akár 18 év alatti természetes személy, valamint nem magyar állampolgár is tagja lehet. Egy egyesület kifejezetten demokratikus módon működik, a tag kötelezettsége a tagdíj rendszeres megfizetése mellett az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek teljesítése és tiszteletben tartása.

Alapítás első lépése az, hogy a tagok az alapuló ülésen elfogadják az egyesület alapszabályát. 2014. március 15. napja után nem kötelező az egyesület alapításához alakuló közgyűlést tartani, az új szabály szerint az egyesület létrehozásához alapszabály elfogadása, az alapszabály elfogadásához legalább tíz személy aláírása szükséges. Miután elfogadták az alapszabályt, a tagoknak meg kell választani a képviselőt és a tisztségviselőket. Itt annyi a megkötés, hogy a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből és nem állhat fenn velük szemben olyan ok, mint foglalkozástól eltiltás vagy a büntetett előélethez fűződő bizonyos hátrányos következmények. Az egyesület képviseletét csak tag láthatja el. Az alakuló ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely mellé csatolni kell a jelenléti ívet, a jelenlévő tagok nevével, címével és aláírásával (amennyiben alakuló ülés nélkül fogadjuk el az alapszabályt, ezeket a tagjegyzék pótolja). Végül a megválasztott tisztségviselőknek tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatot kell tenniük.

Miután a tagok az alapszabályt elfogadták, az egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre – a nyilvántartásba vételi kérelmet a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszéknél kell benyújtani az alakuló üléstől vagy az alapszabály aláírásától számított 30 napon belül kell. A bíróság a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolt alapszabály alapján vizsgálja azt, hogy az egyesület alapszabályban megállapított céljai nem ellentétesek-e a törvényi rendelkezésekkel és azt, hogy az alapszabály rendelkezései biztosítják-e az egyesület törvényben meghatározott keretek közötti működését.

Az eljárás során célszerű jogi segítséget igénybe venni a gördülékenyebb ügyintézés miatt, mert a bíróságok szakszerű, formailag és tartalmilag is megfelelő alapszabályt várnak el az alapítóktól. Gyakran két-három bírósági elutasítás után döntenek csak úgy az ügyfelek, hogy ügyvédhez fordulnak, így gyakran hónapokat, vagy akár éveket késnek az egyesület megalapításával. Irodánk szakszerű segítséget és jogi képviseletet nyújt a szükséges okiratok elkészítésében (alapszabály, jegyzőkönyv, tisztségelfogadó és összeférhetetlenségi nyilatkozatok, bejegyzésre vonatkozó kérelem), a bírósági bejegyzési eljárás lefolytatásában és az egyesület működtetésében is.