2023. március 08.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Cikkünkben körbejárjuk a civil szervezetek (alapítványok, egyesületek) közhasznúságához szükséges feltételeket és a közhasznúság nyilvántartásba vételi eljárásának menetét. Bemutatjuk, hogy pontosan milyen feltételeknek kell megfelelni a közhasznúság megszerzéséhez, és ez mivel jár a civil szervezeteknek.

A közhasznúság egy a civil szervezetekre vonatkozó minősítés, amely egyrészt bizonyos kedvezményekhez juttatja a szervezeteket, de egyúttal kötelezettségeket állapít meg a szervezet működésére és gazdálkodására vonatkozólag. Kedvezmények körébe tartozik többek között, hogy közhasznú civil szervezetek köthetnek állami, közigazgatási, költségvetési szervvel közszolgáltatási szerződést, illetve megannyi adókedvezményben is részesülnek. Ilyen lehet például az, hogy bizonyos esetekben mentesülnek az ÁFA fizetésének kötelezettsége alól, személyi jövedelemadó, illetve társasági adó fizetése során kedvezményekre jogosultak és teljes személyes illetékmentességben részesülnek.

A közhasznú jogállást a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék állapítja meg és jegyzi be a közhiteles nyilvántartásba, tehát a szervezetet nyilvántartó törvényszékhez kell a közhasznúság iránti kérelmet benyújtani. A közhasznúság megállapítása már két lezárt üzleti év beszámolójával rendelkező szervezet tudja kérni. Ahhoz, hogy a kérelmünket a bíróság jóváhagyja, a civil szervezetnek meg kell felelnie a Civil törvényben meghatározott feltételeknek. Jogszabály szerint közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek a megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható.

Megfelelő erőforrás áll a szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

  • az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
  • a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
  • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Megfelelő a szervezet társadalmi támogatottsága a közhasznúsági státusz elnyeréséhez/megtartásához, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

  • a szervezet által elért 1%-os felajánlás eléri az összes bevétel kettő százalékát,
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
  • közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti.

Közhasznú tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, vagyis amikor a civil szervezet tevékenysége valamilyen jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat ellátására irányul. A létesítő okiratban meg kell határozni, hogy milyen közfeladatot lát el a szervezet és ehhez nem elég általánosságban körülírni, hanem konkrétan meg kell jelölni azt, hogy mely tevékenységével milyen jogszabályban meghatározott feladatot lát el. Ilyen feladat lehet a például: véradások szervezése, tudományos tevékenység, fogyasztóvédelem, rehabilitációs tevékenységek, sport és ifjúsági ügyek…

Civil szervezet közhasznúvá minősítését a fent felsorolt, jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén lehet a nyilvántartó törvényszéktől kérelmezni. A bírósági eljárás sikeréhez szigorú alaki és tartalmi szabályoknak megfelelő dokumentumok elkészítésére van szükség, melyben irodánk szakértő segítséget nyújt.