2022. november 14.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Tartoznak Önnek és nem tudja, hogyan juthat a pénzéhez? Létezik egy nemperes eljárás, ami pontosan a pénzkövetelések behajtását hivatott szolgálni, ez pedig a fizetési meghagyásos eljárás. Cikkükben kifejtjük, hogy miről is szól pontosan ez az eljárás, mikor van helye, és ennek segítségével milyen kimenetelekkel juthat a pénzéhez tartozás esetén.

Mikor van helye a fizetési meghagyásos eljárásnak?

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozó nemperes eljárás, röviden fmh-nak hívjuk. Akkor van helye, ha a tartozás összege a hárommillió forintot nem haladja meg, pénz fizetésére irányul, és lejárt. Vannak azonban kizárt esetek is:

  1. A felek bármelyikének nincs ismert belföldi kézbesítési címe
  2. a követelés munkaviszonyól, közalkalmazotti jogviszonyból, szolgálati jogviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból, a sporttörvény alapján kötött munkaszerződés jogviszonyból, szakképzés során kötött tanulószerződésből eredő jogviszonyból, nemzeti felsőoktatási törvény szerinti hallgatói munkaszerződésből eredő jogviszonyból, illetve szociális szövetkezettel és foglalkoztatási szövetkezettel létesített tagi munkavégzési jogviszonyból, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvényben meghatározott közszolgálati vagy közigazgatási szerződéses jogviszonyból ered és az ügy tárgya a jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt alkalmazott jogkövetkezmény
  3. a követelés összege a harmincmillió forintot meghaladja
  4. a követelés zálogjogi jogviszonyból ered
  5. az eljárásban több jogosult vagy több kötelezett szerepel és a főkövetelések között több, nem azonos követelés szerepel

Ezekben az esetekben a követelés csak bíróság előtt érvényesíthető.

Költségek – az eljárás díja

Az eljárás díjköteles, amit a kérelem benyújtásakor szükséges megfizetni. Mértéke a követelés járulékok nélkül számított összegének 3%-a, minimum 8.000,- Ft, maximum 300.000,- Ft, valamint az ügyvédi munkadíj költsége.

Mi történik pontosan?

Irodánk elkészíti a fizetési meghagyásos eljáráshoz szükséges nyomtatványt, és elektronikusan benyújtja a közjegyzőhöz. Ezt követően, ha az adós a követelést elismeri, vagy nem nyilatkozik, a fizetési meghagyás a kézhezvételtől számított 16. napon emelkedik jogerőre. A jogerőre emelkedést követően az adós ellen végrehajtási eljárás indítható. A végrehajtási eljárásról a későbbiekben tájékozódhat honlapunkon.

Amennyiben az adós a fizetési meghagyás ellen az átvételtől számított 15 napon belül ellentmondással él, úgy az erről szóló értesítést követő 15 napon belül peres eljárást kell indítani az adós ellen.

További tudnivalók

A fizetési meghagyásos eljárásban bizonyításnak nincs helye, a közjegyző jogvitát nem bírálhat el. Ebben az eljárásban nincs jelentősége, hogy volt-e írásos szerződés, vagy sem, a tartozás fennállását, annak alapját a későbbi, esetleges peres eljárás során kell bizonyítani. Egyéb tudnivalókat az alábbi linken találnak.