2023. április 26.
Szerző: Ügyvédi Iroda

Ön elfoglalt cégvezető? Minden idejét dokumentumok aláírása tölti ki? Távolléte vagy akadályoztatása esetén „megáll az élet” a cégben? Legtöbb cég a növekedése során eléri azt a szintet, amikor már az ügyvezető nem tudja egy személyben ellátni a társaság képviseletét és belső irányítását. Az ügyvezető terheinek csökkentésére és munkakörének racionalizálására létezik megoldás, melyben irodánk szakértő segítséget nyújt!

A jogi személy képviselete

A jogi személyek saját nevükben lehetnek jogviszonyok alanyai, köthetnek szerződést. Ugyanakkor a külvilággal való kapcsolattartásához szüksége van olyan természetes személyekre, akiknek a cselekedeteik betudhatjuk a jogi személy cselekedeteinek. Képviselete tehát szükségképpeni képviselet, tekintettel arra, hogy egy cég önmagában cselekvőképtelen. Cégek esetén a törvényes képviseletet a vezető tisztségviselő látja el.

A vonatkozó jogszabály (Ptk.) megkülönbözteti a vezető tisztségviselő két alapvető feladatát egymástól abból a szempontból, hogy a vezető tisztségviselő tevékenysége a társaság belső vagy külső viszonyaira irányul. A törvény az ügyvezetés fogalmán a cég belső ügyeinek irányítását, míg a törvényes képviselet fogalmán a külső viszonyok ellátását érti.

A szervezeti képviselők

Lehetőség van arra, hogy a társaság a törvényes képviselet mellett létrehozzon más, képviseleti jogosultsággal rendelkező tisztségeket, őket nevezzük szervezeti képviselőknek. Míg a jogi személyek vezető tisztségviselőinek – mint törvényes képviselőknek – a képviseleti jogosultsága közvetlenül a törvényből ered, addig a szervezeti képviselők képviseleti jogosultsága alapulhat a létesítő okiraton, belső szabályzaton vagy ügyvezetői felhatalmazáson. Nézzük meg, milyen lehetőségek vannak a szervezeti képviseletre!

Cégvezető

A társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselő munkájának segítése érdekében kinevezhet egy vagy több cégvezetőt. A cégvezető képviseleti jogköre lehet általános, korlátozott, illetve megosztott. Szervezeti képviselők közül a cégvezető kivételes helyzetben van, hiszen az ő képviseleti jogosultsága közvetlenül vagy közvetve a létesítő okiraton alapul. A cégvezető kivételes helyzetét fokozz az is, hogy képviseleti jogát közhiteles nyilvántartás tanúsítja, hiszen a cégbírósághoz bejelentésre kerül.

Munkavállalók képviseleti jogosultsága

Jogi személy képviseletét vezető tisztségviselő és cégvezető mellett elláthatják még képviseleti jogosultsággal felruházott más munkavállalók is. Ugyanis a jogalkotó lehetővé tette, hogy egy cég saját szervezetén belül, bármilyen munkakört betöltő munkavállalóját képviseleti jogosultsággal ruházzon fel. Amikor egy cég mérete meghalad egy bizonyos szintet és az ügyterhek elosztása szükségessé teszik több szervezeti egység létrehozását és több vezető beosztású munkavállaló foglalkoztatását, akik önállóan felügyelik és vezetik a saját területüket. Ilyen esetben célszerű a különböző szervezeti egységek vezetőinek a feladat és hatáskörébe tartozó ügyekben képviseleti jogosultságot biztosítani a hatékony működés érekében.

A vezető tisztségviselő jogosult arra, hogy saját hatáskörben a munkavállalók közül, egyes vezető beosztású munkavállalókat képviseleti joggal ruházzon fel. Ilyen esetben az ügyvezető kinevezési nyilatkozattal ruházza fel a cég képviseletére a munkavállalót. A kinevezési nyilatkozatban meg kell határozni, hogy mely ügyekre, illetve milyen értékhatárig terjed ki a munkavállaló képviseleti jogosultsága. A más munkavállalók képviseleti joga mindig korlátozott, csak meghatározott ügyekre vagy meghatározott értékhatárig terjed ki és személyhez kötött.

A szervezeti képviselet

Több szervezeti képviselő esetén ajánlott a cégen belüli egy belső szabályzatot létrehozni. A belső szabályzat meghatározza az egyes munkakörökhöz kapcsolódó képviseleti jogot, annak mértékét és módját. Képviseleti és helyettesítési szabályzat megalkotásával rendezni lehet az egyes munkakörökhöz tartozó felelősséget, képviseleti jogosultság korlátait, valamint meghatározható a képviseleti joggal rendelkező személyek helyettesítésének rendje is.

Amennyiben úgy érzi, hogy a megnövekedett munkaterhek és adminisztrációs feladatok miatt nem jut elég figyelem a fontosabb dolgokra, vagy az egyre növekvő számú munkavállalók közti felelősség és feladatmegosztás rendezése válik szükségessé, forduljon hozzánk bizalommal és irodánk szakértő segítséget nyújt cégének szervezeti kérdéseinek tisztázásában.