2012. május 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A cég székhelyhasználatát igazoló irat benyújtása

 

2012. március 1-től kezdődően a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazolni kell, a cégek adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani a cég székhely, telephely és fióktelep használat jogszerűségét igazoló iratokat.

 

A cég vezetői adatainak bejelentése

 

A gazdasági társaságok a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint az alábbi adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

 

A releváns, benyújtandó adatok (az újdonság dőlt betűvel):

  • a cég képviseletére jogosultak neve, adóazonosító száma, természetes személy esetén lakóhely, születési idő, anyja születési neve, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelye, és cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma,
  • a tagok neve, természetes személy tag esetén születési idő, lakóhely, anyja születési neve, adóazonosító száma, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
  • A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni, rövidítés nélkül. Amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.

A cég tagja, ügyvezetője kézbesítési megbízottjának bejelentése

 

Kötelező kézbesítési megbízottat megjelölni a bejegyzési kérelemben, ha a külföldi személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel.

 

A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A kézbesítési megbízás megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül köteles a kézbesítési megbízott a cégbíróságnak bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat bírsággal sújthatja.

 

Cég nevének megfeleltetés

 

Azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a törvényi előírásoknak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

 

A releváns törvényi előírások az alábbiak:

 

·        A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve lefoglalt elnevezéstől – a cégforma különbözőségén túlmenően is – egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami – különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően – megtévesztő.

·        A cégnévnek – a fentieken túlmenően – egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől.

·        A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

 

A cég egyéb teendői

 

Külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén kötelező a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatának és annak hiteles magyar nyelvű fordításának becsatolása, vagy annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható.

 

A cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a Módosító törvénnyel előírt okiratok benyújtására, vagy a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni. A cégeljárásban az ügyvédi képviselet azonban kötelező.

 

A cég regisztrációja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK).

 

2012. január 1-től életbelépett új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

– kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

– a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

– a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

A törvénymódosítás nem érinti a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat, kivétel még a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók.

 

A regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá, a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig legkésőbb 2012. március 1-igkötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

Részletes szabályok: http://www.mkik.hu/index.php?id=5737.

 

 

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a jelen weboldalon található információ nem tekintető átfogó, minden részletre kiterjedő jogi tanácsadásnak. Az információ részletes adatok alapján változhat. Részletes, személyre szabott tanácsadás érdekében keresse meg irodánkat.

cég Határidős teendők minden cég számára (2012.) madarassy ugyvedi iroda logo cikk

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!