2012. május 21.
Szerző: Ügyvédi Iroda

A cég székhelyhasználatát igazoló irat benyújtása

 

2012. március 1-től kezdődően a székhely-, telephely- és fióktelep használat jogcímét igazolni kell, a cégek adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani a cég székhely, telephely és fióktelep használat jogszerűségét igazoló iratokat.

 

A cég vezetői adatainak bejelentése

 

A gazdasági társaságok a cég képviseletére jogosultak adóazonosító jelének vagy adószámának bejegyzését, valamint az alábbi adatok bejegyzését a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek a cégbíróságnak benyújtani.

 

A releváns, benyújtandó adatok (az újdonság dőlt betűvel):

  • a cég képviseletére jogosultak neve, adóazonosító száma, természetes személy esetén lakóhely, születési idő, anyja születési neve, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelye, és cégjegyzékszáma vagy nyilvántartási száma,
  • a tagok neve, természetes személy tag esetén születési idő, lakóhely, anyja születési neve, adóazonosító száma, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy jogi személy esetén székhelyét, cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát,
  • A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám, helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni, rövidítés nélkül. Amennyiben a cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.

A cég tagja, ügyvezetője kézbesítési megbízottjának bejelentése

 

Kötelező kézbesítési megbízottat megjelölni a bejegyzési kérelemben, ha a külföldi személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel.

 

A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A kézbesítési megbízás megszűnését a megszűnést követő 15 napon belül köteles a kézbesítési megbízott a cégbíróságnak bejelenteni. A bejelentés elmaradása esetén a cégbíróság a kézbesítési megbízottat bírsággal sújthatja.

 

Cég nevének megfeleltetés

 

Azon cégek, melyeknek cégneve vagy rövidített neve nem felel meg a törvényi előírásoknak, a cégjegyzékben vezetett adataik első változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2013. február 1. napjáig kötelesek cégnevük megváltoztatására.

 

A releváns törvényi előírások az alábbiak:

 

·        A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve lefoglalt elnevezéstől – a cégforma különbözőségén túlmenően is – egyértelműen különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami – különösen a cég tevékenységi körét és a választott cégformát illetően – megtévesztő.

·        A cégnévnek – a fentieken túlmenően – egyértelműen különböznie kell a közhatalmi és közigazgatási szervek hivatalos és a köznyelvben használt elnevezésétől.

·        A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással rendelkezik, vagy a cég a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.

 

A cég egyéb teendői

 

Külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén kötelező a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatának és annak hiteles magyar nyelvű fordításának becsatolása, vagy annak hiteles fordításban történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható.

 

A cégbíróságnak azt a változást, amely kizárólag a Módosító törvénnyel előírt okiratok benyújtására, vagy a tagok (tulajdonosok) és vezető tisztségviselők (képviselők) további azonosító adatainak, valamint a vezető tisztségviselők adóazonosító számának bejelentésére irányul, illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni. A cégeljárásban az ügyvédi képviselet azonban kötelező.

 

A cég regisztrációja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál (MKIK).

 

2012. január 1-től életbelépett új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek

– kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

– a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

– a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

A törvénymódosítás nem érinti a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokat, kivétel még a magán-állatorvosi, az ügyvédi, az egyéni szabadalmi ügyvivői, a közjegyzői és az önálló bírósági végrehajtói tevékenységet folytatók.

 

A regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá, a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad.

 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig legkésőbb 2012. március 1-igkötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

Részletes szabályok: http://www.mkik.hu/index.php?id=5737.

 

 

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy a jelen weboldalon található információ nem tekintető átfogó, minden részletre kiterjedő jogi tanácsadásnak. Az információ részletes adatok alapján változhat. Részletes, személyre szabott tanácsadás érdekében keresse meg irodánkat.

Vegye fel a kapcsolatot irodánkkal, kérje kollégáink segítségét!

Székhely: 1117 Budapest, Váli utca 4.
Mobil: +36 20 993-5371
Telefon: +36 1 786 2003
Hétköznap 9-18 között
E-mail: office@madarassy-legal.com
Kövessen minket a Facebookon is!