Szeretne nemes célt támogatni úgy, hogy közben jól jár? Tudta, hogy a társasági adó befizetésével támogathatja a kultúrát? Ismerkedjen meg a rendszerrel!

HOGYAN TÁMOGATHATJA AZ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET ÚGY, HOGY MINDENKI NYERJEN VELE?

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emt.) 2009. november 12-étől több ponton módosította a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (továbbiakban: Tao. tv.). Ez alapján az előadó- művészeti szervezetnek 2009. november 12. óta nyújtott támogatás kettős kedvezményt jelent, vagyis:

A TÁMOGATÓ ADÓALAPJÁT ÉS ADÓJÁT is csökkentheti a támogatás összegével

A gyakorlatban ezt adóoptimalizálásnak hívják, hiszen a támogató adózott nyeresége a támogatási összeg adótartalmával nő.

AMENNYIBEN TEHÁT EGY NYERESÉGES CÉG, NYILVÁNTARTÁSBA VETT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETET TÁMOGAT, NÖVELI AZ ADÓZÁS UTÁNI EREDMÉNYÉT!

Miért kell élni ezzel a mindenki számára csak előnyt tartalmazó támogatással? Egy ilyen lehetőség kihasználása

A MENEDZSMENT FELELŐSSÉGE ÉS EGYBEN A TULAJDONOS ÉRDEKE.

Ebben az adóoptimalizálás mellett megjelenik a társasági adó közvetlen átirányításának szempontja is, mellyel a

TULAJDONOS KÉTSZERESEN JÁR JÓL, HISZEN AZ ADÓNYERESÉG A KÖZÖS KASSZÁT NÖVELI, A TÁMOGATÁSOK RÉVÉN PEDIG ÚJ FORRÁS BEVONÁSÁVAL SZÍNESÍTHETI, SEGÍTHETI ÉS SZABÁLYOZHATJA A KULTURÁLIS ÉLETET!!
NÉZZÜK A RÉSZLETEKET:

I. KI TÁMOGATHAT?

A szabályozás keretein belül támogatást nyújthat minden olyan, a Tao. tv. hatálya alá tartozó magyar vállalkozás, mely társasági adóbefizetesi kötelezettséggel bír. Ez a támogató társaság tehát a közvetlen kedvezményezett.
” Kedvezményezettek. Az adócsökkentés közvetlen kedvezményezettjei az adományozó társaságok:’

II. KIT TÁMOGATHAT?

A közvetett kedvezményezettek az előadó-művészeti szervezetek, amelyek fő tevékenységüket az előadó-művészetekben folytató nonprofit szervezetek és az irodánál vezetett nyilvántartásba kerültek.

III. HOGYAN TÁMOGATHAT A CÉG?

A támogatás kapcsán közvetlen szerződéses jogviszony jön létre a Támogató és a Támogatott között. A támogatás lehet pénzbeni támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti összege, értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke.

IV. HOGYAN CSÖKKENTHETŐ AZ ADÓ?

A Támogató – külön kérelem nélkül – az év közben adott támogatással a Tao. tv. rendelkezése szerint csökkentheti a befizetendő társasági adóját, és legkésőbb a december 20-án esedékes adófeltöltésnél számolhat vele”. Nincs akadálya az év közbeni támogatásnak sem, ebben az esetben a támogatási igazolást év közben is lehet kérelmezni.

V. IDŐBEN MEDDIG VEHETŐ IGÉNYBE AZ ADÓKEDVEZMÉNY?

A támogatási lehetőséget szélesíti az a szabály, mely szerint a Támogató, a részére kiadott támogatási igazolásban szereplő összegig a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három adóév adójából veheti az adókedvezményt igénybe. A támogatási program nem egyszeri alkalmat teremt meg, hanem egy több éven át tartó, vagyis az üzletpolitika részéve tehető elemet hoz létre.
A program 2009. október 1-től 2015. december 31-ig tart. Az időbeli hatálya Támogató és a Támogatott között létrejött támogatási szerződés megkötésének hatálya, a Támogató szervezetek a támogatás juttatásának adóéve és az azt követő három adóév adójából vehetik igénybe az adókedvezményt, vagyis gyakorlatilag még a 2018-as beszámolóban is lehet érvényesíteni a támogatás adócsökkentő szerepét.

VI. MEKKORA LEHET A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE?

Az adható és befogadható támogatás mértékét a Támogató és a Támogatott oldaláról is jogszabályok határozzák meg. A Támogató a Tao. tv. 23 §. (3) 1 bekezdésében szereplő mértékig adhat támogatást, mely azonban az V. pontban megfogalmazottak alapján több éven át leírható, vagyis az ott feltüntetett korlát csak a leírhatóságot, és nem a támogatás mértékét korlátozza!!! Amennyiben a Támogató üzletpolitikája megkívánja, pénzügyi helyzete megengedi, előre is gondolkodhat, és az éves leírható kereten felül akár az adott évben túltöltheti adókedvezményét.
A Támogatott szempontjából a korlátot a Tao. tv. 4. §. 38. bekezdése tartalmazza. A felső korlát ennek alapján a szervezet jegybevételének 80 százaléka.

VII. MIT KELL TARTALMAZNIA A TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSNEK?

Röviden össze lehet foglalni, hogy mit szeretne támogatni az állam az adóátengedésseI. Társasági adókedvezmény igénybevételére jogosító támogatás az adóévben: a visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott, az előadó-művészeti szervezet alaptevékenységéhez, előadó-művészeti tevékenységéhez juttatott támogatás, ahol a támogatásra kötött szerződés tartalma egyértelműen bizonyítja, hogy a közérdekű célt szolgálja, ezért ennek tényét is – akár konkrét program (pl. produkció, hangverseny), illetve projekt megjelölésével – rögzíteni kell a támogatási megállapodásban. A pénzbeni támogatás, juttatás, véglegesen átadott pénzeszköz és térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti összege, értéke, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. Mindezt a támogatási szerződésben kell szerepeltetni.

VIII. MEKKORA A TÁMOGATÁS ADMINISZTRÁCIÓS TERHE?

A támogatás igénybevételére az Előadó-művészeti Iroda által kiállított igazolás jogosítja fel a Támogatót. Az ehhez szükséges iratmintákat (szerződés, támogatásigazolási kérelem, stb.) a támogatási szándék jelzése után rendelkezésükre bocsátjuk, igény es esetén az adminisztrációt lebonyolítjuk.

IX. KI VESZÍT?

Feltehető az a kérdés, hogy nem szűkíti-e ez a rendszer az állam mozgásterét az adóbevételek csökkentése révén! Meg kell nyugtatnunk minden felelős vezetőt és adózót, hogy nem! Egyrészt amennyiben ez a szempont valós lenne, meg sem születtek volna az ehhez hasonló kedvezményrendszerek Magyarországon, Európában, vagy a világon. Ezek a támogatási rendszerek azonban léteznek szerte a világban, van ahol a kultúra, vagy egyéb terület finanszírozásának legmarkánsabb elemét képviselik.
Másrészt létezik a multiplikátor hatás! Ez azt jelenti, hogy – mint azt a hasonló filmtámogatási rendszer hatását elemző tanulmányok kimutatták, hogy a kultúrába áramló többletforrás másodlagos adóbevételeket generál a foglalkoztatás bővülés, munkahelyteremtés (néhány év alatt a filmes foglalkoztatást több mint hétszeresére növelte), szolgáltatási kapacitásnövekedés (szálloda, utazás, étkezés, ellátás, stb.), a helyi iparűzési adóbefizetések révén.
Ezek legalább megtérítik, de meg is haladhatják az állam közvetlen adóról történő lemondásának veszteségét. Vagyis bármennyire hihetetlen, mindenki jól jár!

X. VÉGŰL; MIÉRT JÓ TÁMOGATNI?

EGYRÉSZT MERT JÓ ÉRZÉS, MEGMELEGSZIK TŐLE AZ EMBER SZÍVE!
MÁSRÉSZT MERT KERESNI LEHET VELE!
HARMADRÉSZT MERT ÚGY SEGÍTI JÓ CÉLOK MEGVALÓSULÁSÁT, HOGY MINDENKI NYERTESE A RENDSZERNEK!