TOVÁBBI SZAKTERÜLETEINK

Polgári peres gyakorlat

A gazdasági élettel összefüggő vitás ügyeket – ügyfeleink üzleti érdekeit szem előtt tartva – igyekszünk tárgyalásos úton, ésszerű kompromisszum létrehozása útján megoldani. Ha erre nincs mód, ügyfeleink jogos érdekeit polgári per útján érvényesítjük az ország bármely bírósága előtt.

• tartozások behajtása
• biztosítási és kártérítéses ügyek
• fedezetelvonó szerződések
• vállalkozási szerződésből eredő viták
• elszámolási viták
• felszámolási eljárások
• társasházakkal szembeni igényérvényesítések
• öröklési jogviták és peres eljárások
Szakértőink: dr. Madarassy Tamás • dr. Simon-Gresz Orsolya • dr. Sipos Zoltán • dr. Bodroghelyi Mátyás

Közigazgatási eljárások, perek

Irodánk jogi képviseletet nyújt a közigazgatási eljárások során például az építési hatóságok, a Gazdasági Versenyhivatal, az MNB és a NAV szervei előtt. Jogi képviseletet ellátunk a közigazgatási szervek elleni perekben is.

• építéshatósági eljárás
• működési, használatbavételi, lakhatási engedélyek
• versenyhivatali eljárások
• MNB engedélyezési eljárások
• jogorvoslati eljárások (pl.: földhivatal)

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás • dr. Simon-Gresz Orsolya • dr. Sipos Zoltán

Szellemi alkotások joga, iparjogvédelem

Szerzői jog: Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a szoftverjog speciális szakterületén, továbbá rendelkezésre állunk az irodalmi művekhez kapcsolódó kiadói szerződések, elkülönült franchise szerződések véleményezésével és elkészítésével kapcsolatban, továbbá szakmai segítséget nyújtunk a know-how és más kapcsolódó területeken felmerülő kérdéseket illetően.
Iparjogvédelem: Ügyfeleink rendelkezésére állunk általános, védjeggyel kapcsolatos tanácsadással, védjegy bejelentéssel, szükség esetén felszólalással hazai, európai közösségi és nemzetközi védjegyekkel kapcsolatban. Ide tartoznak a formatervezési mintaoltalom és a szabadalom kérdései is, valamint a know-how és a franchise jogi védelme is.

• a szerzői jog speciális kérdései (szoftverjog, irodalmi alkotások)
• kiadói szerződések
• franchise szerződések
• know-how jogi oltalma
• hazai, közösségi és nemzetközi védjegyek
• hazai és nemzetközi szabadalmak

Szakértőink: dr. Madarassy Tamás • dr. Simon-Gresz Orsolya

Sajtó és médiajog

Segítséget kínálunk az online és nyomtatott médiajogi szabályozás útvesztőiben, a helyes kereskedelmi, reklámozási megoldások kialakításában. Kiterjedt gyakorlattal rendelkezünk továbbá a médiajog területén a kereskedelmi reklámozási illetve tájékoztatási gyakorlat jogszabályokkal összeegyeztethetővé tételében, valamint sajtó-nyilvántartási ügyekben is.

• online és nyomtatott médiajog
• reklámjog (szabályozás, szerződések, reklám minősítés)
• sajtónyilvántartási ügyek
• sajtó helyreigazítás, személyiségi jogi kérdések
• internetes tartalmakra vonatkozó joggyakorlat

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Európai Közösségek joga

Hazánk 2004. május 1-i csatlakozását követően fontos a Magyarországon működő üzleti vállalkozások számára, hogy tevékenységük az EU belső piacán érvényes rendeletekkel, direktívákkal, határozatokkal, bírósági esetjoggal, azaz az ún. acquis communautaires-rel összhangban legyen. Irodánk segít a felmerülő jogkérdések tisztázásában, képviseletet nyújt a Közösségek Bírósága előtt indult eljárásokban.

• kereskedelmi szerződések
• külföldi ügyvédkapcsolatok
• nemzetközi családi kapcsolatok

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Választottbírósági gyakorlat

Ügyfeleink képviseletében komoly tapasztalattal rendelkezünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti Állandó Választottbíróság, illetve más választott (akár nemzetközi) bíróságok előtti eljárásokban.

• Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság
• Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett ügyvédi választottbíróság
• választottbírói tevékenység
• nemzetközi eljárások pl.: ICC előtt

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Családjog

Cégvezetők és magánszemélyek részére közreműködünk házassági vagyonjogi szerződések, illetőleg házassági vagyonközösség megosztási szerződés elkészítésében. Segítséget nyújtunk házassági bontóperben és gyermek elhelyezési perben, mind az anya, mind az apa képviseletében. Szükség esetén végrendelet megírásában is segédkezünk.

• házassági vagyonjogi szerződések
• házassági közös vagyon megosztása
• gyermekelhelyezési ügyek
• bontóper
• végrendeletek készítése
• halál esetére szóló más szerződések

Szakértőnk: dr. Tóth Renáta • dr. Sipos Zoltán • dr. Olcsvai Alexandra • dr. Hári Márton

Közbeszerzés

Akár ajánlattevői, akár ajánlatkérői oldalon segítjük a vállalkozások, intézmények részvételét közbeszerzési eljárásokban. Ügyfeleink rendelkezésére állunk a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megfelelő szerződéses struktúra kialakításában, tárgyalásos eljárások esetén az ajánlatkérővel, ill. ajánlattevőkkel történő szóbeli konzultáción, illetőleg közbeszerzési jogorvoslati ügyekben való képviseletében is.

• ajánlatkérés előkészítése és koordinálása
• ajánlattételi eljárásokban közreműködés
• közbeszerzési szerződések megkötése, módosítása
• kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel
• kiírói eljárás, lebonyolítás, teljes körű dokumentáció
• jogorvoslati eljárások (KDB, bíróság)

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás