JOGI SZAKTERÜLETEINKSzakmai, illetve egyetemi hátterünknek köszönhetően Európa legtöbb országában jó kapcsolatot ápolunk ügyvédi irodákkal illetve egyetemeken tanító professzorokkal, és ezzel is ügyfeleink nemzetközi gazdasági tevékenységét tudjuk proaktívan segíteni.
Az irodavezető személyében 15 év általános, illetve szakirányú tapasztalat áll ügyfeleink rendelkezésre, komoly referenciákkal. Az iroda vezetője 8 évig egyetemi adjunktus volt, illetve jelenleg is jogi szakvizsga-cenzor.

Ingatlanjog

Irodánk számos külföldi és magyar befektetőt képvisel lakás- és nem lakás céljára szolgáló (kereskedelmi, üzleti stb.) ingatlanokkal, így különösen irodai létesítményekkel, bevásárlóközponttal, szállodákkal, tetőterekkel és társasházakkal kapcsolatos ügyekben. Rendszeresen látjuk el intézményi és magánbefektetők jogi képviseletét különféle ingatlan-tranzakciók során. Ügyfeleink beruházási és fejlesztési tevékenységének teljes jogi hátteréhez tanácsadást nyújtunk. Előkészítjük és elkészítjük az adásvétellel, bérlettel, lízinggel stb. kapcsolatos szerződéseket és igény szerint gondoskodunk a hivatali engedélyezésről, illetve ügyintézésről.

• ingatlan adásvételek
• jelzálogszerződések
• bérleti szerződések és módosítások
• ingatlanfejlesztéshez szükséges szerződések
• építési, vállalkozási szerződések
• telekalakítási eljárások
• halál esetére szóló szerződések pl.: tartási szerződés, ajándékozás
• terhek töröltetése iránti eljárások
• szerződésmódosítások
• társasházi ügyek (alapítás, módosítás, közös költséggel kapcsolatos ügyek)
• jogorvoslat földhivatali eljárásokban
• termőfölddel kapcsolatos kérdések

Szakértőink: dr. Tóth Renáta, dr. Madarassy Tamás, dr. Simon-Gresz Orsolya

Társasági jog
Teljes körű jogi segítséget nyújtunk a magyar jog szerinti gazdasági társaságok – elsősorban Kft-k, Zrt-k – alapításához. Elkészítjük a társaságok létesítő okiratát, valamint az összes szükséges további okiratot és gondoskodunk a társaságok cégbírósági, adóhatósági, társadalombiztosítási, esetleges kereskedelmi és iparkamarai regisztrációjáról. A működő társaságoknál közreműködünk a vállalati érdekeltségek, üzletrészek és részvények átruházásában, teljes vállalkozások felvásárlásában illetve eladásában (M&A). Elkészítjük a vállalkozások szervezeti és működési szabályzatait.

• bt, kft és zrt alapítása, módosítása
• céges ügyek teljeskörű intézése
• tőkeemelések
• osztalékfizetéssel kapcsolatos kérdések
• átalakulások teljeskörű intézése (bt-ből kft, ill kft-ből zrt.)
• bt-k és Kft-k végelszámolása, egyszerűsített formában is
• IT, FB és más belső szabályzatok
• ügyvezetői felelősséggel kapcsolatos kérdések
• csődeljárás lebonyolítása

Szakértőink: dr. Tóth Renáta, dr. Madarassy Tamás, dr. Simon-Gresz Orsolya

Pénzügyi jog
Irodánk számos nemzetközileg aktív vállalkozásnak intézi a befektetési, pénzügyi és közvetítői tevékenységének (pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások) jogi háttérmunkáját. Irodánk ebben a körben a hitelezési, faktoring, lízing és pénzügyi közvetítői területen átfogó és naprakész tapasztalattal rendelkezik. Egyes ügyvédeink korábbi és jelenlegi munkakapcsolataik révén szoros szakmai összeköttetésben állnak a pénzügyi területet felügyelő hatóságokkal.

• MNB (PSZÁF) engedélyezési eljárások
• hitelezési eljárások
• pénzügyi vállalkozás alapítás
• pénzügyi szerződések készítése

Szakértőink: dr. Tóth Renáta, dr. Madarassy Tamás
Irodánk jogi tanácsadást nyújt az általa képviselt társaságok számára munkajogi kérdésekben, ideértve a vezetői és általános munkaszerződéseket, a munkajogi felelősséggel kapcsolatos kérdéseket, valamint szerződés megszüntetésével kapcsolatos jogviták rendezését, továbbá a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben való jogi vélemények adását.

• munkaszerződések létrehozása, módosítások
• munkaviszony megszüntetés (rendes felmondás, azonnali hatályú felmondás, közös megegyezés)
• munkaügyi nyilvántartások
• munkabaleset, üzemi baleset, kártérítés
• üzemi megbízott, üzemi tanács választásának lebonyolítása
• bérpótlékok, béren kívüli juttatás

Szakértőink:  dr. Heinek Péter

IT, telekommunikáció, e-kereskedelem
Irodánk rendszeresen ad jogi tanácsot telekommunikációs és különféle információs- és technológiai jogi kérdések vonatkozásában. Számos nagy, nemzetközi hálózatú ügyfelet képviselünk a szoftverfejlesztés, illetve hardver kereskedelem területén.

• szoftverkereskedelmi szerződések
• szoftverfejlesztési szerződések
• webáruházakhoz kapcsolódó szerződések
• adatvédelemmel kapcsolatos kérdések
• internetes felhasználásra vonatkozó tanácsadás

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Közbeszerzési eljárások
Akár ajánlattevői, akár ajánlatkérői oldalon segítjük a vállalkozások, intézmények részvételét közbeszerzési eljárásokban. Ügyfeleink rendelkezésére állunk a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő megfelelő szerződéses struktúra kialakításában, tárgyalásos eljárások esetén az ajánlatkérővel, ill. ajánlattevőkkel történő szóbeli konzultáción, illetőleg közbeszerzési jogorvoslati ügyekben való képviseletében is.

• ajánlatkérés előkészítése és koordinálása
• ajánlattételi eljárásokban közreműködés
• közbeszerzési szerződések megkötése, módosítása
• kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel
• kiírói eljárás, lebonyolítás, teljes körű dokumentáció
• jogorvoslati eljárások (KDB, bíróság)

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Polgári peres gyakorlat
A gazdasági élettel összefüggő vitás ügyeket – ügyfeleink üzleti érdekeit szem előtt tartva – igyekszünk tárgyalásos úton, ésszerű kompromisszum létrehozása útján megoldani. Ha erre nincs mód, ügyfeleink jogos érdekeit polgári per útján érvényesítjük az ország bármely bírósága előtt.

• tartozások behajtása
• biztosítási és kártérítéses ügyek
• fedezetelvonó szerződések
• vállalkozási szerződésből eredő viták
• elszámolási viták
• felszámolási eljárások
• társasházakkal szembeni igényérvényesítések
• öröklési jogviták és peres eljárások
• családjogi jogvita és peres eljárások (gyermek elhelyezési per)

Szakértőnk:  dr. Simon-Gresz Orsolya

Alapítványok, egyesületek
Komoly tapasztalattal rendelkezünk nonprofit társadalmi szervezetek jogi háttérmunkájának segítésében, ide értve azok alapítását, szervezetében bekövetkező változások lebonyolítását, valamint folyó ügyek (pl: közgyűlések levezetése) kezelését. Ezen túl teljeskörű segítséget tudunk nyújtani a tevékenységhez kapcsolódó szerződések véleményezésében, elkészítésében, illetőleg támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésben.

• egyesületek alapítása, módosítása
• alapítványok alapítása, módosítása
• támogatási szerződések
• támogatásokkal kapcsolatos ügyintézések
• belső szabályzatok pl.: felügyelő bizottság, kuratórium
• közgyűlések levezetése

Szakértőnk: dr. Simon-Gresz Orsolya

Közigazgatási eljárások, perek
Irodánk jogi képviseletet nyújt a közigazgatási eljárások során például az építési hatóságok, a Gazdasági Versenyhivatal, az MNB és a NAV szervei előtt. Jogi képviseletet ellátunk a közigazgatási szervek elleni perekben is.

• építéshatósági eljárás
• működési, használatbavételi, lakhatási engedélyek
• versenyhivatali eljárások
• MNB (PSZÁF) engedélyezési eljárások
• jogorvoslati eljárások (pl.: földhivatal)

Szakértőnk: dr. Heinek Péter

Szerzői jog: Széleskörű tapasztalattal rendelkezünk a szoftverjog speciális szakterületén, továbbá rendelkezésre állunk az irodalmi művekhez kapcsolódó kiadói szerződések, elkülönült franchise szerződések véleményezésével és elkészítésével kapcsolatban, továbbá szakmai segítséget nyújtunk a know-how és más kapcsolódó területeken felmerülő kérdéseket illetően.
Iparjogvédelem: Ügyfeleink rendelkezésére állunk általános, védjeggyel kapcsolatos tanácsadással, védjegy bejelentéssel, szükség esetén felszólalással hazai, európai közösségi és nemzetközi védjegyekkel kapcsolatban. Ide tartoznak a formatervezési mintaoltalom és a szabadalom kérdései is, valamint a know-how és a franchise jogi védelme is.

• a szerzői jog speciális kérdései (szoftverjog, irodalmi alkotások)
• kiadói szerződések
• franchise szerződések
• know-how jogi oltalma
• hazai, közösségi és nemzetközi védjegyek
• hazai és nemzetközi szabadalmak

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás
Segítséget kínálunk az online és nyomtatott médiajogi szabályozás útvesztőiben, a helyes kereskedelmi, reklámozási megoldások kialakításában. Kiterjedt gyakorlattal rendelkezünk továbbá a médiajog területén a kereskedelmi reklámozási illetve tájékoztatási gyakorlat jogszabályokkal összeegyeztethetővé tételében, valamint sajtó-nyilvántartási ügyekben is.

• online és nyomtatott médiajog
• reklámjog (szabályozás, szerződések, reklám minősítés)
• sajtónyilvántartási ügyek
• sajtó helyreigazítás, személyiségi jogi kérdések
• internetes tartalmakra vonatkozó joggyakorlat

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Európai Közösségek joga
Hazánk 2004. május 1-i csatlakozását követően fontos a Magyarországon működő üzleti vállalkozások számára, hogy tevékenységük az EU belső piacán érvényes rendeletekkel, direktívákkal, határozatokkal, bírósági esetjoggal, azaz az ún. acquis communautaires-rel összhangban legyen. Irodánk segít a felmerülő jogkérdések tisztázásában, képviseletet nyújt a Közösségek Bírósága előtt indult eljárásokban.

• kereskedelmi szerződések
• külföldi ügyvédkapcsolatok
• nemzetközi családi kapcsolatok

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

Választottbírósági gyakorlat
Ügyfeleink képviseletében komoly tapasztalattal rendelkezünk a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara melletti Állandó Választottbíróság, illetve más választott (akár nemzetközi) bíróságok előtti eljárásokban.

• Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság
• Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett ügyvédi választottbíróság
• választottbírói tevékenység
• nemzetközi eljárások pl.: ICC előtt

Szakértőnk: dr. Madarassy Tamás

 

Családjog

Cégvezetők és magánszemélyek részére közreműködünk házassági vagyonjogi szerződések, illetőleg házassági vagyonközösség megosztási szerződés elkészítésében. Segítséget nyújtunk házassági bontóperben és gyermek elhelyezési perben, mind az anya, mind az apa képviseletében. Szükség esetén végrendelet megírásában is segédkezünk.

• házassági vagyonjogi szerződések
• házassági közös vagyon megosztása
• gyermekelhelyezési ügyek
• bontóper
• végrendeletek készítése
• halál esetére szóló más szerződések

Szakértőnk: dr. Tóth Renáta